Voksenuddannelser

Share

Almen voksenuddannelse, AVU
Almen voksenuddannelse er en kompetencegivende undervisning, der har til formål at sikre voksne mulighed for at forbedre eller supplere deres almene kundskaber og færdigheder.
Uddannelsen skal give mulighed for at opnå almene forudsætninger for fortsat uddannelse og almene kundskaber og færdigheder, som er relevante i forhold til arbejdslivet.
Man kan få støtteundervisning, men der er ikke hjemmel i lovgivningen til anden specialpædagogisk bistand, f.eks. hjælpemidler og tolkning. Derfor vil det være en god ide at kontakte den uddannelsesansvarlige for at få rådgivning.
Hvis uddannelsen er et led i en revalideringsplan, kan man få kompensation i henhold til reglerne om revalidering.
For kursister på et HF-niveau er der ret til kompensation

Lovbekendtgørelse nr. 777 af 10/06/2015 om lov om institutioner for almen gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse mv. 

Forberedende voksenuddannelse, FVU
Formålet med forberedende voksenundervisning er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning, regning og matematik.
Der er ifølge lovgrundlaget for FVU ikke mulighed for at yde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Derfor er det bedste råd at kontakte den uddannelsesansvarlige for at få rådgivning.

Lovbekendtgørelse nr. 380 af 19/04/2011 om forberedende voksenundervisning.


 

Arbejdsmarkedsuddannelser, AMU-kurser.
Loven skal fremme et bredt samordnet udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Lovbekendtgørelse nr. 226 af 04/03/2014 om arbejdsmarkedsuddannelser.
Der er ikke hjemmel til at give specialpædagogisk bistand - hjælpemidler eller tolkning - i lovgrundlaget.
Som kursist kan man dog alligevel få støtte i from af hjælpemidler, fordi der er etableret en særlig AMU hjælpemiddelservice. Derfor skal man i god tid før kursusstart henvende sig til AMU Centret.
Hvis man har andre behov, kan man henvende sig til jobcentret, jobkonsulenten, der administrer støtte efter Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Se også www.star.dk.


 

Åben uddannelse.
Erhvervsrettet uddannelse til voksne, hvor der er tagt hensyn til voksnes praktiske muligheder for at kombinere uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Lovbekendtgørelse nr 64 af 26/01/2015 om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Man kan ikke få specialpædagogisk støtte - SPS - til uddannelser under Åben uddannelse, f.eks. HD eller merituddannelser.
I konkrete tilfælde kan man undersøges, hvorvidt reglerne i lov om kompensation til handicappede i erhverv kan benyttes.

 

Diplomuddannelser og Masteruddannelser.
Der er ikke nogen umiddelbare muligheder for specialpædagogisk støtte. Det kan i de konkrete tilfælde undersøges, hvorvidt reglerne i lov om kompensation til handicappede i erhverv kan benyttes

Aftenskoleundervisning.
Til aftenskoleundervisning, dvs. undervisning der f.eks. varetages af oplysningsforbundene, kan man søge specialpædagogisk støtte. Der er en god ide at henvende sig til kursuslederen i god tid før undervisningen starter.

Lovbekendtgørelse nr 854 af 11/07/2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet.
"§ 44 stk. 2. Undervisningsministeren yder tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed.
Bekendtgørelse nr. 1251 af 12.12.2011 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
"Tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed ydes efter folkeoplysningslovens § 44 stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud hertil, jf. folkeoplysningslovens § 6 stk. 2 og § 19 stk. 2"