Ansøgning om personlig assistance

Share

Ansøgning om personlig assistance indgives af personen med funktionsnedsættelse til jobcentret i den kommune, hvor personen med funktionsnedsættelsen er bosat.


Ansøgningen skal indeholde oplysning om:

  • navn, adresse, CPR-nr. og stilling,
  • personen er ansat som lønmodtager eller er selvstændig erhvervsdrivende,
  • funktionsnedsættelsens art,
  • de bestemte arbejdsfunktioner eller funktioner i forbindelse med deltagelse i uddannelse/kurser, der ønskes assistance til,
  • antal timer, hvortil der ønskes assistance og
  • den periode, hvortil der ønskes assistance.

Lønmodtagere, der søger om personlig assistance, skal endvidere oplyse navn og adresse på arbejdsgiver, samt om vedkommende er ansat i ordinær beskæftigelse, i job med løntilskud eller i fleksjob.

Jobcentret afgør, om en ansøgning kan imødekommes.

Det kan anbefales, at der afholdes et møde med jobcentrets konsulent forud for etablering af en ordning med personlig assistance.