Aldersbetinget Hørenedsættelse

Share

Undervisning, kommunikation, fortsat

Undervisning - fortsat
Men mundaflæsning giver ikke fuld sikkerhed for korrekt afløsning af det sagte, og derfor bør svært hørehæmmede og døvblevne (sendøve, som har talesporg, men ingen hørelse) sammen med pårørende lære Mund-Hånd-System (MHS). Ved MHS vises på handen de sproglyde, som dannes inde i munden og derfor ikke kan aflæses umiddelbart.
MHS understøtter mundaflæsningen, og når systemet er indlært, giver det en meget stor sikkerhed for korrekt aflæsning i normalt taletempo. (MHS må ikke forveksles med de døves tegnsprog).
Denne systematiske syns- og aflæsetræning er naturligvis af den største betydning for dem, der har mistet hørelsen totalt.
"Man taler, som man hører" - siger et gammelt ord. En nedssat hørelse kan påvirke den hørehæmmedes udtale og stemmeføring, hvorfor der også tilbydes kursus i talekorrektion.
Mange, der bruger høreapparat, har vanskeligheder og problemer, som de gerne vil rådføre sig med den loakle hørepædagog om. Af hensyn hertiil har høreinstitutternme en udstrakt træffetids-service.
Her ydes forskellige former for bistand, og måske resulterer rådgivningen i, at den hørehæmmede optages på et lokalt træningskursus, eventuelt henvises til høreklinik eller til andre hjælpende instanser.
I tilfælde, hvor der er behov for udvidet hjælp kan hørepædagogen assisteres af høreomsorgshjlpere, som kan være den hærehæmmede behjlpelig med løsningen af de praktiske problemer med at have høreapparat.
Nogle høreinstitutter arrangerer endvidere specielle kurser, f.eks. familiekurser for døvblevne og deres familier, ungdomskurser for unge hørehæmmede og kurser for mennesker, som er plage af konstant øresusen (tinnitus) eller Méni`eres sygdom. Han en døvbleven i en særlig situation brug for hjælp af en MHS-tolk, står der en særlig tolkebistnad til rådighed.
De amtslige høreinstitutter
De amtslige høreinstitutter tilbyder rådgivning og undervisning til voksne med hørehandicap, deres pårørende samt til plejepersonale i kommunerne.
Alle amter har et høreinsititut, som dog nogle steder kaldes et kommunikationscenter, center for specialundervisning eller tale- høreinstitut. Alle kan til enhver tid henvende sig itl høreinstituttet for at få råd og vejledning.
Høreinstituttet kan også vejlede om hensigtsmæssige hjælpemidler og hjælpe med at udforme en ansøgning om hjælpemidler til kommunen.
Formålet ed høreinstitutternes undervisning er at afgrænse og afhjælpe de vanskeligheder, der følger med en hørenedsættelse. Deltagelse i undervisning kræver en forudgående samtale med høreinsitutttet, hvor behovet vurderes. Høreinsittutterne tilbud kan være forskelligt, men normalt tilbyder de undervisning i brug og vedligeholdelse af høreapparater, kommunikation, Mund-Hånd-System, tegnstøttet kommunikation m.v. Desuden afholdes der kurser for personer med tinnitus eller Ménières sygdom.
Hvis det skønnes nødvendigt, kan undervisningen foregå i den hørehæmmedes hjem. Nogle høreinstitutter har desuden træffesteder rundt omkring i amtet, bl.a. på ældrecentre.

4-5-1/0402/SH