Stilleområder

Share

Stilleområder

Månedens klummeskriver på hørelse.info er civilingeniør Jørgen Jakobsen fra Miljøstyrelsen, der arbejder med afmærkning af de få stille områder, der er tilbage i Danmark.

 

Der bliver stadig færre steder her i landet, hvor man kan opleve den naturlige stilhed. Steder, hvor man kan høre vindens susen i græsset, åens klukken og fuglenes sang uden at blive forstyrret af støj fra industri eller veje. Samtidig er der et stigende ønske fra mennesker med en stresset og støjfyldt hverdag om at kunne opsøge ro og rekreation uden forstyrrelser.

Når først et område er støjramt, er det vanskeligt at genoprette stilheden, selv om støjen bliver dæmpet. Derfor er det vigtigt at bevare stilheden de steder, hvor det er muligt.

Støjbekæmpelse og støjgrænser
Hidtil har indsatsen imod støjen bestået i at begrænse støjen, der hvor den var for kraftig, og at benytte planlægningen til at forebygge nye støjproblemer. Der er stadig behov for en stor indsats på området – over 700.000 boliger i landet er belastet med vejstøj alene.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for fx virksomheder eller vejstøj er fastlagt for at sikre, at befolkningen ikke bliver udsat for en uacceptabel støjbelastning. På den måde indgår de vejledende grænseværdier som et element i støjbekæmpelse. Men der findes ikke et objektivt mål, der udtrykker stilhed eller fravær af forstyrrende støj, og derfor kan der ikke på det nuværende grundlag fastlægges grænseværdier for stilleområder.

Ny støjbekendtgørelse
Den ny bekendtgørelse om støjkortlægning og handlingsplaner giver kommunerne mulighed for at udpege områder med lav støj, hvor der er et ønske om at bevare området som stille. Ved at optage stilleområder i planlægningen bliver det muligt at beskytte stilheden imod fremtidige støjende anlæg. Samtidig skal kommunerne udarbejde handlings¬planer for de stilleområder, de har udpeget, hvor det fremgår hvilken indsats der vil blive gjort for at sikre og om fornødent forbedre områderne.

Miljøstyrelsen vil i en kommende vejledning give anvisninger både på, hvordan stilleområder udpeges og håndteres planlægningsmæssigt, og hvordan stilheden kan sikres.

Flere amter har allerede på forskellig måde begyndt at arbejde med stilleområder og uforstyrrede landskaber, og Viborg Amt har som det første optaget flere stilleområder i regionplanen.

Hvad er et stilleområde?
Et stilleområde kan være et uforstyrret område i det åbne land, som ligger fjernt fra støjkilder som store veje og støjende virksomheder eller fritidsanlæg. Et offentligt tilgængeligt sted, hvor naturens egne lyde – den naturlige stilhed – kan opleves.

Miljøstyrelsen har ikke opstillet særlige krav til stilleområder, fordi der herved gives størst mulig frihed til at udpege de områder, der lokalt er vilje til at bevare som uforstyrrede. Det må forventes, at der kommer mange forskellige typer af stilleområder, og at man vil kunne opleve forskellige grader af stilhed. På den måde får vi bedre erfaring med hvilke kvaliteter, der kendetegner stilleområder, og med hvordan de kvaliteter bedst kan sikres.

Relativt stille områder i byer
Bekendtgørelsen giver også mulighed for at udpege stilleområder i byer. Naturligvis kan der ikke i en by sikres samme grad af uforstyrrethed som i en skov eller i et klitlandskab, men alligevel er der relativt stille områder i byer, som med fordel kan udpeges som stilleområder. Det kan være parker og grønne anlæg, kirkegårde eller historiske anlæg, hvor der er et forholdsvis lavt støjniveau, og hvor bymennesker kan opsøge fred og hvile ørerne.

Det gælder også for stilleområder i byer, at kommunen skal udarbejde handlingsplaner om den indsats, der vil blive gjort for at sikre og eventuelt forbedre den lydmæssige kvalitet af områderne.

Jørgen Jakobsen